QOF PPA PHC @ ตรัง 2564


ตัวชี้วัดPPA

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ร้อยละ คู่มือ KPI ประมวลผล
ตัวชี้วัด : 1 ชื่อ 653060-กลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565
8091.42คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24
ตัวชี้วัด : 2 ชื่อ 651010-ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง
89.94คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24
ตัวชี้วัด : 3 ชื่อ 651020-ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม
90.11คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24
ตัวชี้วัด : 4 ชื่อ 651030-ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วน
97.1คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24
ตัวชี้วัด : 5 ชื่อ 651040-ร้อยละของเด็ก 3 ขวบ ที่ได้รับการตรวจสภาวะฟัน
97.9คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24
ตัวชี้วัด : 6 ชื่อ 651050-ร้อยละเด็ก 3 ขวบ ปราศจากโรคฟันผุในฟันน้ำนม (caries free)
44.24คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24
ตัวชี้วัด : 7 ชื่อ 651060-ตัวชี้วัดร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized)
90.7คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24
ตัวชี้วัด : 8 ชื่อ 651070-ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง
87.78คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24
ตัวชี้วัด : 9 ชื่อ 651080-ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือน
86.03คู่มือKPI2022-04-28 10:06:24

ตัวชี้วัด สสจตรัง

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ร้อยละ คู่มือ KPI ประมวลผล
ตัวชี้วัด : 1 ชื่อ การดำเนินงาน วัคซีนป้องกันโรค โควิด19
8059.35--