653060-กลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


653060-กลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 เกณฑ์ 91.42 80


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 21908 0 0 ไม่ผ่าน
9202 : อำเภอกันตัง 12449 0 0 ไม่ผ่าน
9203 : อำเภอย่านตาขาว 10075 0 0 ไม่ผ่าน
9204 : อำเภอปะเหลียน 9554 0 0 ไม่ผ่าน
9205 : อำเภอสิเกา 4679 0 0 ไม่ผ่าน
9206 : อำเภอห้วยยอด 13658 0 0 ไม่ผ่าน
9207 : อำเภอวังวิเศษ 5855 0 0 ไม่ผ่าน
9208 : อำเภอนาโยง 6857 0 0 ไม่ผ่าน
9209 : อำเภอรัษฎา 3612 0 0 ไม่ผ่าน
9210 : อำเภอหาดสำราญ 2235 0 0 ไม่ผ่าน
รวม 90882 0 0