651080-ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือน  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


651080-ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือน เกณฑ์ 86.03


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 449 38 8.46 ผ่าน
9202 : อำเภอกันตัง 414 0 0 ผ่าน
9203 : อำเภอย่านตาขาว 1666 96 5.76 ผ่าน
9204 : อำเภอปะเหลียน 1349 461 34.17 ผ่าน
9205 : อำเภอสิเกา 53 44 83.02 ผ่าน
9206 : อำเภอห้วยยอด 619 191 30.86 ผ่าน
9207 : อำเภอวังวิเศษ 1003 44 4.39 ผ่าน
9208 : อำเภอนาโยง 3352 7 0.21 ผ่าน
9209 : อำเภอรัษฎา 44 19 43.18 ผ่าน
9210 : อำเภอหาดสำราญ 27 0 0 ผ่าน
รวม 8976 900 10.03