การดำเนินงาน วัคซีนป้องกันโรค โควิด19  อำเภอ     


การดำเนินงาน วัคซีนป้องกันโรค โควิด19 เกณฑ์ 59.35 80


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 1 0 0 ไม่ผ่าน
9202 : อำเภอกันตัง 1 0 0 ไม่ผ่าน
9203 : อำเภอย่านตาขาว 1 0 0 ไม่ผ่าน
9204 : อำเภอปะเหลียน 1 0 0 ไม่ผ่าน
9205 : อำเภอสิเกา 1 0 0 ไม่ผ่าน
9206 : อำเภอห้วยยอด 1 0 0 ไม่ผ่าน
9207 : อำเภอวังวิเศษ 1 0 0 ไม่ผ่าน
9208 : อำเภอนาโยง 1 0 0 ไม่ผ่าน
9209 : อำเภอรัษฎา 1 0 0 ไม่ผ่าน
9210 : อำเภอหาดสำราญ 1 0 0 ไม่ผ่าน
รวม 10 0 0