651010-ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


651010-ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง เกณฑ์ 89.94


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 130 22 16.92 ผ่าน
9202 : อำเภอกันตัง 63 8 12.7 ผ่าน
9203 : อำเภอย่านตาขาว 82 9 10.98 ผ่าน
9204 : อำเภอปะเหลียน 96 3 3.13 ผ่าน
9205 : อำเภอสิเกา 28 1 3.57 ผ่าน
9206 : อำเภอห้วยยอด 112 7 6.25 ผ่าน
9207 : อำเภอวังวิเศษ 42 3 7.14 ผ่าน
9208 : อำเภอนาโยง 63 13 20.63 ผ่าน
9209 : อำเภอรัษฎา 14 1 7.14 ผ่าน
9210 : อำเภอหาดสำราญ 20 4 20 ผ่าน
รวม 650 71 10.92