651020-ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


651020-ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม เกณฑ์ 90.11


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 5098 224 4.39 ผ่าน
9202 : อำเภอกันตัง 3239 142 4.38 ผ่าน
9203 : อำเภอย่านตาขาว 2876 96 3.34 ผ่าน
9204 : อำเภอปะเหลียน 3046 81 2.66 ผ่าน
9205 : อำเภอสิเกา 1938 69 3.56 ผ่าน
9206 : อำเภอห้วยยอด 3445 114 3.31 ผ่าน
9207 : อำเภอวังวิเศษ 1711 123 7.19 ผ่าน
9208 : อำเภอนาโยง 1986 111 5.59 ผ่าน
9209 : อำเภอรัษฎา 1522 58 3.81 ผ่าน
9210 : อำเภอหาดสำราญ 791 37 4.68 ผ่าน
รวม 25652 1055 4.11