651030-ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วน  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


651030-ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วน เกณฑ์ 97.1


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 5098 3682 72.22 ผ่าน
9202 : อำเภอกันตัง 3239 2348 72.49 ผ่าน
9203 : อำเภอย่านตาขาว 2876 2237 77.78 ผ่าน
9204 : อำเภอปะเหลียน 3046 2401 78.82 ผ่าน
9205 : อำเภอสิเกา 1938 1542 79.57 ผ่าน
9206 : อำเภอห้วยยอด 3445 2688 78.03 ผ่าน
9207 : อำเภอวังวิเศษ 1711 1053 61.54 ผ่าน
9208 : อำเภอนาโยง 1986 1305 65.71 ผ่าน
9209 : อำเภอรัษฎา 1522 1161 76.28 ผ่าน
9210 : อำเภอหาดสำราญ 791 592 74.84 ผ่าน
รวม 25652 19009 74.1