651040-ร้อยละของเด็ก 3 ขวบ ที่ได้รับการตรวจสภาวะฟัน  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


651040-ร้อยละของเด็ก 3 ขวบ ที่ได้รับการตรวจสภาวะฟัน เกณฑ์ 97.9


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 756 364 48.15 ผ่าน
9202 : อำเภอกันตัง 539 368 68.27 ผ่าน
9203 : อำเภอย่านตาขาว 388 264 68.04 ผ่าน
9204 : อำเภอปะเหลียน 406 293 72.17 ผ่าน
9205 : อำเภอสิเกา 239 203 84.94 ผ่าน
9206 : อำเภอห้วยยอด 495 406 82.02 ผ่าน
9207 : อำเภอวังวิเศษ 274 188 68.61 ผ่าน
9208 : อำเภอนาโยง 264 156 59.09 ผ่าน
9209 : อำเภอรัษฎา 190 144 75.79 ผ่าน
9210 : อำเภอหาดสำราญ 109 83 76.15 ผ่าน
รวม 3660 2469 67.46