651050-ร้อยละเด็ก 3 ขวบ ปราศจากโรคฟันผุในฟันน้ำนม (caries free)  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


651050-ร้อยละเด็ก 3 ขวบ ปราศจากโรคฟันผุในฟันน้ำนม (caries free) เกณฑ์ 44.24


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 364 323 88.74 ผ่าน
9202 : อำเภอกันตัง 368 321 87.23 ผ่าน
9203 : อำเภอย่านตาขาว 264 235 89.02 ผ่าน
9204 : อำเภอปะเหลียน 293 282 96.25 ผ่าน
9205 : อำเภอสิเกา 203 195 96.06 ผ่าน
9206 : อำเภอห้วยยอด 406 403 99.26 ผ่าน
9207 : อำเภอวังวิเศษ 188 164 87.23 ผ่าน
9208 : อำเภอนาโยง 156 137 87.82 ผ่าน
9209 : อำเภอรัษฎา 144 125 86.81 ผ่าน
9210 : อำเภอหาดสำราญ 83 65 78.31 ผ่าน
รวม 2469 2250 91.13