651060-ตัวชี้วัดร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized)  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


651060-ตัวชี้วัดร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized) เกณฑ์ 90.7


# DRUG1 DRUG2 DRUG3 ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 552 532 96.38
9202 : อำเภอกันตัง 375 359 95.73
9203 : อำเภอย่านตาขาว 311 297 95.5
9204 : อำเภอปะเหลียน 344 333 96.8
9205 : อำเภอสิเกา 188 186 98.94
9206 : อำเภอห้วยยอด 346 342 98.84
9207 : อำเภอวังวิเศษ 209 195 93.3
9208 : อำเภอนาโยง 225 214 95.11
9209 : อำเภอรัษฎา 151 145 96.03
9210 : อำเภอหาดสำราญ 80 79 98.75