651070-ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง  อำเภอ     คู่มือ ตัวชี้วัด


651070-ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง เกณฑ์ 87.78


# เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน(ยังไม่กำหนดเกณฑ์)
9201 : อำเภอเมืองตรัง 50 10 20
9202 : อำเภอกันตัง 8 0 0
9203 : อำเภอย่านตาขาว 108 10 9.26
9204 : อำเภอปะเหลียน 32 2 6.25
9205 : อำเภอสิเกา 34 2 5.88
9206 : อำเภอห้วยยอด 175 3 1.71
9207 : อำเภอวังวิเศษ 56 6 10.71
9208 : อำเภอนาโยง 19 1 5.26
9209 : อำเภอรัษฎา 15 5 33.33
9210 : อำเภอหาดสำราญ 3 2 66.67