App Frontend

Team Project

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน  
นายกิตติชัย เบ็ญระเหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลรัษฏา  
นายสนธยา เกื้อรอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนาโยง  
นายธีระยุทธ์ แซ่ฮ่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด  
นายกฤษณะ ดีชูศร เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง