ประชากรเป้าหมาย

ประชากรเป้าหมายเพื่อติดตามการทำงาน

ประชากรกลุ่ม : 1 ชื่อ จำนวนหญิงฝากครรภ์แต่ละหน่วยบริการ  เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 คู่มือKPI
ประชากรกลุ่ม : 2 ชื่อ หญิงอายุครรภ์42 week ยังไม่คลอด เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 คู่มือKPI
ประชากรกลุ่ม : 3 ชื่อ เด็กอายุต่ำกว่า 60 เดือน เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 คู่มือKPI
ประชากรกลุ่ม : 4 ชื่อ ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 คู่มือKPI
ประชากรกลุ่ม : 5 ชื่อ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 คู่มือKPI
ประชากรกลุ่ม : 6 ชื่อ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกณฑ์  คู่มือKPI
ประชากรกลุ่ม : 7 ชื่อ ผู้ป่วยโรคความดัน เกณฑ์  คู่มือKPI